Zamówienie Terminskładania ofert 
 

Dostawa i posadzenie roślin okrywowych – Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

 19.11.2020 r.
 

Pełnienie funkcji dozorcy Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu w 2021 r.

 19.11.2020 r.
 

Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan

30.10.2020 r.
 

Modernizacja Parku im. Ks. T. Kirschke”; „Modernizacja Parku Nadolnik

 19.10.2020 r.
  Doposażenie parku przy Żurawińcu

19.10.2020 r.

 

Remont placów zabaw i alejek w parku przy osiedlu Oświecenia w Poznaniu

06.10.2020 r.

 

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławki oraz zadaszenia placu zabaw przy ul. Warszawskiej 75

 04.09.2020 r.
 

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz zadaszenia placu zabaw przy ul. Warszawskiej 75- zg. z załączonym kosztorysem ofertowym

30.07.2020 r.
 

Budowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie Parku im. Jana Pawła II w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda

17.07.2020 r.
 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki spacerowej po północnej stronie stawu Rozlanego na Szachtach w Poznaniu

10.06.2020 r.
 

Wykonanie projektu budowlanego naprawy muru wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego i STWIORB

23.04.2020 r
 

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie Poznania: groby i cmentarze wojenne na stokach Cytadeli Poznańskiej oraz groby wojenne na cmentarzach parafialnych

17.04.2020 r.

 

Projekt zabezpieczenia wejść do pozostałości fortyfikacji w Parku Cytadela w Poznaniu – Rawelin III – w ramach zadania: „Tajemnice Cytadeli dla turystów i Poznaniaków”

 08.04.2020 r.
 

Wymiana nawierzchni poliuretanowej pod dębem „Krzysztof”, na placu zabaw przy ul. Garczyńskiego/Prądzyńskiego, na certyfikowaną nawierzchnię bezpieczną ze zrębków drewnianych w celu poprawy warunków drzewa

 25.03.2020 r.

  Zakup, transport i montaż lampy solarnej z czujnikiem ruchu na terenie przy ul. Opolskiej/28 Czerwca 1956r. (działka 16/3) w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru 13.03.2020 r. 
 

Zakup, transport i montaż lampy solarnej z czujnikiem ruchu na terenie przy ul. Opolskiej/28 Czerwca 1956r. (działka 16/3) w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru

28.02.2020 r.
 

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej oraz małej architektury na terenach przekazanych radom osiedli do użytkowania

14.02.2020 r.
 

Pełnienie funkcji dozorcy Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu w 2020 r.

20.11.2019 r.
 

Wykonanie odwodnienia 4 terenów w parku Rataje

 05.11.2019 r.
 

W ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia, naprawa istniejących urządzeń rekreacyjnosportowych i zabawowych oraz doposażenie obiektu przy ulicach Myśliborska – Maszewska – Brodnicka”: dostawa i montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wokół obiektu przy ulicach Myśliborska – Maszewska – Brodnicka oraz naprawa ogrodzenia wokół istniejącego placu zabaw zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

06.11.2019 r.
 

Fontanna w parku im. A. Mickiewicza – wymiana niesprawnych urządzeń systemu uzdatniania wody. Remont pomp (po przeglądach) fontann: w p. Maciejewskiego, w Starym Korycie Warty. Naprawa instalacji wodociągowej w maszynowni fontanny na skwerze Zakrzewskiego - na podstawie Kosztorysu Ofertowego

 31.10.2019 r.
 

„Park Rataje w Poznaniu” Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie piargowiska, zimowisk oraz tablic informacyjnych dla ropuchy zielonej w otoczeniu zlewni w Parku Rataje cz. A i B.

18.10.2019 r.
 

Fontanna w parku im. A. Mickiewicza – wymiana niesprawnych urządzeń systemu uzdatniania wody. Remont pomp (po przeglądach) fontann: w p. Maciejewskiego, w Starym Korycie Warty

15.10.2019 r. 
 

Wykonanie inwestycji na terenie Osiedla Rataje- R.O. Rataje Chodnik przy ul. Obrzyca

16.09.2019 r.

 

Projekt zabezpieczenia wejść do pozostałości fortyfikacji w Parku Cytadela w Poznaniu – Rawelin III – w ramach zadania: „Tajemnice Cytadeli dla turystów i Poznaniaków”

16.09.2019 r.
 

Tymczasowe zabezpieczenie nagrobków na Cmentarzu Świętego Wojciecha na stokach Cytadeli

05.09.2019 r.
 

 

Tymczasowe zabezpieczenie nagrobków na Cmentarzu Świętego Wojciecha na stokach Cytadeli

 

14.08.2019 r.
 
 

Doposażenie parków i zieleńców w elementy małej architektury – 2 zadania

05.08.2019 r.
 

 

Naprawa infrastruktury na terenie Osiedla Rataje- R.O. Rataje: Wykonanie chodnika na os. Piastowskim - na podstawie dokumentacji projektowej i Przedmiaru robót

 

05.08.2019 r.
 


Tymczasowe zabezpieczenie nagrobków na Cmentarzu Świętego Wojciecha na stokach Cytadeli


02.08.2019 r. 

 

 

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Górniczej

 

29.07.2019 r.
 


Wykonanie kładki nr 2 w parku edukacji ekologicznej wraz z częścią ścieżki spacerowej


22.07.2019 r.  
 

 Doposażenie w integracyjne urządzenia zabawowe placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103 przy ul. Rycerskiej w Poznaniu 


17.07.2019 r. 
 

„Rewaloryzacja skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej – teren Osady Św. Gotarda”

05.07.2019 r.
 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy chodnika w pasie zieleni Alei Wielkopolskiej” w ramach zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy chodnika al. Wielkopolska”

 02.07.2019 r.
 

Wykonanie profesjonalnego przeglądu drzewostanu na cmentarzach na stokach Cytadeli

 19.06.2019 r.
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlanym nad zadaniem pn. „Rewaloryzacja Parku Drwęskich w latach 2019-2020”

 15.03.2019 r.
 

Wymiana elementów odwodnienia liniowego na alejkach Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu

12.02.2019 r.
 

Zad.1 Remont fragmentu muru miejskiego na skwerze im. W. Dworzaczka w Poznaniu Zad.2 Naprawa fragmentu balustrady na wzgórzu Przemysła w Poznaniu

 11.02.2019 r.
  Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w obiektach: plac zabaw, boisko i siłownia przy ul. Dmowskiego wg załączonego przedmiaru i STWIOR 18.01.2019 r. 
 

Pełnienie funkcji dozorcy Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu w 2019 r.

21.12.2018 r.
 

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych topoli czarnej rosnącej na terenie Glinianek wraz z uporządkowaniem terenu przyległego ok. 100 m2 i usunięciem z niego drzew możliwych do wycięcia bez uzyskania decyzji (Ustawa o ochronie przyrody art. 83f

05.11.2018 r.
 

Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu

 09.11.2018 r.
 

Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu - dostawa i montaż 24 szt. ławek i 8 szt. koszy

 05.09.2018 r.
 

Przebudowa lub budowa Skate-parku- teren pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego" wykonanie prac projektowych nowego skate-parku w dotychczasowym miejscu wraz z pozyskaniem stosownych pozwoleń na przedmiotowe zadanie.

31.07.2018 r.
   Zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki w otulinie fortu” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII”. 24.07.2018 r.
 

I etap: wykonanie koncepcji technicznej odwodnienia terenu parku przy ul. Dolna Wilda z ekspertyzą (aktualizacja mapy syt.-wys., wiercenia geotech., ekspertyza dot. przyczyn nadmiernego uwilgotnienia terenu wraz z koncepcją techniczną odwodnienia terenu w 2 wariatach) II etap: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia (projekt budowlano-wykonawczy, inwentaryzacja zieleni do przesadzenia/usunięcia, STWiOR, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, plan BIOZ

02.07.2018 r.

 

Zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki w otulinie fortu

27.06.2018 r.
 

Remont fragmentu muru miejskiego na skwerze im. W. Dworzaczka w Poznaniu – na podstawie dokumentacji

13.07.2018 r.
 

Budowa oświetlenia alejki parkowej - zgodnie z projektem

 19.05.2018 r.

 

Naprawy na placach zabaw w – wg załączonego Przedmiaru robót

 30.04.2018 r.

 

Opracowanie planu zabiegów ochrony roślin na terenach zieleni w Poznaniu oraz wykonanie oprysków na podstawie sporządzonego planu

27.04.2018 r. 
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlano - konstukcyjnym nad zadaniem pn."Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek - Szacht wraz z instalacją systemu monitoringu na wieży i systemu radiowego na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ułożeniem kabla zasilającego"

 16.04.2018 r.
 

Naprawa wybranych alejek w parku na osiedlu Oświecenia

20.04.2018 r. 
 

W ramach Programu ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej: wykonanie monitoringu rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka wraz z oceną wpływu metod i sposobów stosowanych w latach poprzednich na stan zdrowotny kasztanowców, ocena wpływu nowych adiuwantów do podlewania kasztanowców na poprawę wilgotności podłoża oraz jednorazowa ocena stanu zdrowotnego kasztanowców i platana klonolistnego na terenie Poznania wraz z dokumentacją

 03.04.2018 r.
 

Wykonanie odlewu z brązu rzeźby prof. A. Rodzińskiej „Leżąca”, montaż rzeźby na Placu Nowakowskiego 

21.03.2018 r. 
 

Wymiana filtra piaskowego i stacji uzdatniania wody fontanny na skwerze Zakrzewskiego przy ul. Zielonej

26.02.2018 r. 
 

Pełnienie funkcji dozorcy Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu w 2018 r.

27.12.2017 r. 
  Demontaż rzeźby „Dziewczyna z kwiatami” na Skwerze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, wykonanie odlewu z brązu rzeźby po korekcie rzeźby przez osobę wskazaną przez autora rzeźby, montaż rzeźby na skwerze 

27.11.2017 r. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów przy ulicy Chyżańskiej i Zamenhofa stanowiących integralną część Parku Rataje w Poznaniu

06.11.2017 r. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kaliskiej w Poznaniu” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską

23.10.2017 t.  
 

Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania budżetowego – rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego

23.10.2017 r.
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Jachowicza/Leśnych Skrzatów

29.09.2017 r. 
 

Inwestycje na terenach miejskich w rejonie osiedli: Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej –R.O. Rataje

26.09.2017 r. 
 

Renowacja zieleni w części użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie” przy os. Tysiąclecia

29.09.2017 r.  
 

Zakup i posadzenie 50szt. drzew na osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu w raz z pielęgnacją po posadzeniu do końca 2018 roku 

29.09.2017 r. 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ulicy Świątniczki w Poznaniu” w ramach zadania PBO 2016 pn. „Rekreacja pod chmurką”

20.09.2017 r. 
 

„Doposażenie placu dla seniorów przy ul. Dmowskiego” – R.O. Św. Łazarz - wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, doposażenie placu oraz roboty modernizacyjne na placu

13.09.2017 r. 
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej

 08.09.2017 r.
  Sensoryczna ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ramach zadania budżetowego Ogrody społeczne 04.09.2017 r. 
 

Budowa ławeczek przy wybiegach dla psów na osiedlu Rzeczypospolitej

31.08.2017 r. 
 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza – Leśnych Skrzatów w Poznaniu

 16.08.2017 r.
 

 Rewitalizacja fragmentów Parku Cytadela – likwidacja parkingu 

10.08.2017 r. 
 

Montaż urządzenia z drążkami i drabinkami na zieleńcu przy ul. Kutnowskiej. - R.O. Warszawskie -Pomet-Maltańskie

12.07.2017 r. 
  Ocena stanu zdrowotnego kasztanowców oraz platana klonolistnego wraz ze sporządzeniem opracowania i wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych w ramach zadania pn.: „program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej” zgodnie z załącznikiem 1  27.06.2017 r. 
 

Doposażenie wybiegu dla psów w parku im. J.Pawła II w ramach zadania p.n. „Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie parku im. Jana Pawła II ” - zg. z załącznikiem nr 1

23.06.2017 r.  
 

Doposażenie infrastruktury osiedlowej

09.06.2017 r.  

 

SADZENIE DRZEW W RAMACH REKOMPENSATY ZA WYCIĘTE DRZEWA Z TERENU BUDOWANEGO PARKU PRZY UL. HEWELIUSZA

07.06.217 r. 
 

Modernizacja boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego na os. Tysiąclecia 

12.05.2017 r. 
 

Wykonanie projektu zagospodarowania i realizacja zadania p.n. „Siłownia przy przystanku MPK” , zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie parku przy osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu - na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego

 10.04.2017 r. 
 

"Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na osiedlu Łokietka za Netto” w ramach zadania pn. „Naramowicki Park na osiedlu Łokietka za Netto

10.04.2017 r. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomostu na stawie Rozlanym w Poznaniu

30.03.2017 r. 
 

BUDOWA BOISKA DO STREETBALLA PRZY UL. KUTNOWSKIEJ (Miejsce rzutów do kosza o wymiarach 3 x 3 m na zieleńcu przy ul. Kutnowskiej)

 22.03.2017 r.
 

„Projekt toru BMX Racing” w ramach zadania pn. „Projekt i budowa toru BMX Racing” 

07.03.2017 r. 
 

Zakup i montaż 30 słupków zabezpieczających górkę saneczkową w Parku im. Ks. T. Kirschke

28.02.2017 r.  

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu spacerowo-parkowego przy ulicy Głuszyna w Poznaniu

24.02.2017 r. 
 

Usunięcie 322 drzew (etap 1a i 2) na terenie przy ul. Browarnej/Chociebora (obr/ark 02/30, działka nr 58) oznaczonych numerami w terenie i na mapie, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie przyrody i decyzją na wycinkę

 14.02.2017 r. 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu Nowakowskiego w Poznaniu zgodnie z Koncepcją zagospodarowania placu Nowakowskiego” w ramach zadania pn. „Rozbudowa placu Nowakowskiego – Zielony Przystanek – plac Nowakowskiego 

07.02.2017 r. 
 

Otwieranie i zamykanie parku Kurpińskiego (4 furtki)

 27.01.2017 r.
 

Wycinka 5szt. topoli kanadyjskich z nieruchomości przy ul. Starołęckiej (działka nr 1, arkusz 24, obręb 11)

 27.01.2017 r.

 


 

 

 

 

 

 

 

Doposażenie parku przy Żurawińcu

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl