KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
z siedzibą przy ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/; 

2)      dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:  iod@zzmpoznan.pl , tel. 618608500;

3)      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania władzy publicznej, wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ZZM lub w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, e - RODO, odbywa się co do zasady w związku z obowiązującymi  ustawami oraz zarządzeniami Dyrektora ZZM;

4)      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym w celu wskazanym
w pkt. 3.

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w ZZM;

7)      przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych
w przypadkach określonych w przepisach RODO;

8)      przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)      podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3;


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 26 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
z siedzibą przy ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/; 

2)      dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:

iod@zzmpoznan.pl , tel. 618608500;

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia otwartego
i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008

o pracowniach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z póź. zm.

4)      Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po realizowaniu celu, dla którego zostały zebrane.

5)      Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

7)      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3;


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 26 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
z siedzibą przy ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/; 

2)      dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:

iod@zzmpoznan.pl , tel. 618608500;

3)      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu udzielenia świadczenia socjalnego na podstawie art. 13 ust. 1 lit c) RODO, odbywa się co do zasady w związku
z wypełnianiem obowiązku prawnego zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń społecznych /Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163 z późn. zm./ oraz zarządzeniem Dyrektora ZZM;

4)      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie
z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym
w celu wskazanym w pkt. 3, adekwatnie do wymogów stosowanej w ZZM „Polityki Ochrony Danych Osobowych”;

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do: udzielenia, rozliczenia świadczenia socjalnego oraz archiwizowania przez okres, zgodnie
z przepisami ustawowymi i procedurami wewnętrznymi ZZM
;

7)      przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

8)      przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)      podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3;

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl