Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19
(wyciąg z wytycznych GIS)

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
  po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 10. W przypadku korzystania z placów zabaw przez grupy zorganizowane (np. grupy żłobkowe/przedszkolne/wczesnoszkolne nieposiadające własnego terenu do rekreacji) zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw w regulaminie obiektu wskazał godziny użytkowania dedykowane tym grupom, wywieszając go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń. Zaleca się korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, środowiska.
 11. W związku z brakiem możliwości spełnienia wymagań higienicznych, piaskownica jest wyłączona z użytkowania.
 12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 13. Aktualne numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemicznej oraz szpitala zakaźnego, właściwych dla umiejscowienia placu zabaw

POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU
CENTRALA: 61 646 7851, 61 646 7850

ODDZIAŁ ZAKAŹNY SZPITALA MIEJSKIEGO im.J.STRUSIA W POZNANIU
TELEFON: 61 873 93 68

 Powyższe zostało opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacji Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania

 

Opublikowano: 11 września 2020 08:17

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 353

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl