Wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Żeromskiego 39 ( ozn. geodezyjne: obręb Golęcin, ark. 24 i 36, dz.3/3 cz., 27/1 cz., 28/1 cz., 29/2 cz., 30/2 cz.) o łącznej powierzchni 6087,00 m2, stanowiącej własność Miasta Poznania z przeznaczeniem na prowadzenie usług o charakterze ogrodniczym – (okres 10 lat)

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

ul. Strzegomska 3,60-194 Poznań

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na

„Wydzierżawienie części  nieruchomości  położonej w Poznaniu przy
ul. Żeromskiego 39 ( ozn. geodezyjne: obręb Golęcin, ark. 24 i 36, dz.3/3 cz., 27/1 cz., 28/1 cz., 29/2 cz., 30/2 cz.) o łącznej powierzchni 6087,00 m2, stanowiącej własność Miasta Poznania z przeznaczeniem na prowadzenie usług o charakterze ogrodniczym – (okres 10 lat)”.

 

  1. Położenie nieruchomości  i opis

Teren o powierzchni 6087,00 m2 położony w Poznaniu przy ul. Żeromskiego 39 ( ozn. geodezyjne: obręb Golęcin, ark. 24 i 36, dz.3/3 cz., 27/1 cz., 28/1 cz., 29/2 cz., 30/2 cz.) w skład którego wchodzi:

a)        budynek socjalno – magazynowy o pow. 200,00 m2 z wyłączeniem wskazanej powierzchni 50 m2 zajmowanej przez Wydzierżawiającego z przeznaczeniem pod archiwum,

b)        wiata o pow. 311 m2 z wyłączeniem wskazanej powierzchni 155,50 m2 na, której Wydzierżawiający magazynuje swoje rzeczy,

c)        grunt o pow. 5576 m2.

 

  1. Czas trwania dzierżawy

 od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r. (10 lat)

 

  1. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 03września 2013 r. o godz. 1000  w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu przy  ul. Strzegomska 3, sala konferencyjna ( I piętro ).

 

  1. Wywoławcza wysokość  miesięcznego czynszu dzierżawnego:

2790,00 zł +VAT na miesiąc

 

1)      Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie do: ponoszenia na własny koszt wszelkich świadczeń  i ciężarów publicznych związanych z posiadaniem nieruchomości, wszelkich opłat i podatków, w szczególności podatku od nieruchomości jak również koszty ubezpieczenia oraz wszelkie inne świadczenia cywilnoprawne związane

 z używaniem nieruchomości.

2)      Dzierżawca zrzeka się roszczeń o zwrot wszelkich nakładów poniesionych na dzierżawionej nieruchomości.

3)      Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymywania  nieruchomości oraz jej najbliższe otoczenie w porządku i czystości, w szczególności zakazuje się przechowywania i składowania śmieci blisko jeziora i terenów rekreacyjnych.

4)      Na przedmiotowej nieruchomości do prawidłowego jej funkcjonowania Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt następujących remontów:

-        uszczelnić instalację kominową w budynku socjalno - magazynowym,

-        uszczelnić dach wiaty,

-        wykonać odwodnienie placu,

-        wymienić stolarkę okienną i drzwi wewnętrzne,

-        odnowić elewację,

-        naprawić latarnie na placu,

-        przeprowadzić remont instalacji sanitarnej.

5)      W części budynku socjalno – biurowego będącym przedmiotem przetargu Wydzierżawiający posiada archiwum o powierzchni  50m2, do którego musi mieć  swobodny dostęp.

6)      Część wiaty o powierzchni 155,50m2 będącej przedmiotem przetargu Wydzierżawiający wykorzystuje na składowanie własnych rzeczy, do których musi mieć  swobodny dostęp.

7)      Dzierżawca zobowiązuje się udostępnić ww. archiwum i część wiaty Wydzierżawiającemu.

8)      Zarówno archiwum jak i część wiaty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 5) i 6) nie są uwzględnione (są odliczone) do wywoławczej wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.  

 

  1. Minimalna wysokość postąpienia

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż  50,00 zł + VAT.

 

  1. Wadium, termin i miejsce jego wniesienia

Wysokość wadium wynosi 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł 00/100). Wadium należy wnieść na konto ING Bank Śląski S.A. 40 1050 1520 1000 0023 4950 8693 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie ZZM  do dnia 30 sierpnia 2013 r. do godz. 1500.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wniosą wadium na konto ING Bank Śląski S.A.
40 1050 1520 1000 0023 4950 8693   w kwocie 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł 00/100) okażą dowód stwierdzający tożsamość i dokumenty rejestrowe podmiotu ( w przypadku podmiotu gospodarczego)  oraz złożą stosowne oświadczenia.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia oraz unieważnienia lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet nie- oprocentowanej kaucji gwarancyjnej, która stanowić będzie zabezpieczenie terminowego regulowania czynszu.

W przypadku gdy uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz ZZM.

Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  można uzyskać w Zarządzie Zieleni Miejskiej-Poznań, ul. Strzegomska 3, pokój nr 7, I piętro- za salą konferencyjną, telefon 61- 860-85-29 w godzinach 900-1400.

 

Opublikowano: 05 sierpnia 2013 10:57

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu [560.93 KB]

Regulamin przetargu [765.66 KB]

Wzór umowy [56.29 KB]

oświadczenie [23.36 KB]

Wyświetleń: 2151

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl