Oferta pracy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu szuka osoby na stanowisko: kierownik ds. komunikacji społecznej i edukacji przyrodniczej

Zakres podstawowych czynności

Nadzór i realizacja zadań oddziału w zakresie:

 • Kształtowania i realizacji polityki komunikacji społecznej w Zarządzie Zieleni Miejskiej;
 • Publicznego reprezentowania działań ZZM;
 • Prowadzenia spójnej polityki wizerunkowej, współpraca z Gabinetem Prezydenta w zakresie tworzenia jednolitej strategii informacyjnej;
 • Współpracy z innymi jednostkami miasta w zakresie komunikacji;
 • Organizowania kontaktów publicznych Zarządu, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu;
 • Przygotowywania materiałów graficznych dotyczących działalności ZZM;
 • Reprezentowania, w uzgodnionych sytuacjach i sprawach dyrektora Zarządu w komunikacji z mediami;
 • Redagowania i aktualizacji strony internetowej oraz kont mediów społecznościowych;
 • Komentowania wydarzeń dotyczących działania Zarządu;
 • Udzielenia odpowiedzi oraz sprostowań na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także inne materiały rozpowszechniane w środkach masowego przekazu;
 • Planowania i organizacji imprez promocyjnych z zakresu działalności ZZM;
 • Przygotowywania i prowadzenia akcji informacyjnych skierowanych do mieszkańców w zakresie prowadzonych przez ZZM inwestycji i modernizacji.

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie - wyższe - kierunek, specjalność - w zakresie dziennikarstwa lub komunikacji lub inny kierunek w połączeniu z min dwuletnim  doświadczeniem zawodowym na stanowisku związanym z obsługa prasową.
 • Kursy, szkolenia - z zakresu komunikacji społecznych
 • Staż pracy - min 2 lata
 • Doświadczenie w pracy z mediami  - min 1 rok
 • Umiejętność wystąpień publicznych, prowadzenia spotkań, prezentacji, przygotowywania i prowadzenia konferencji prasowych
 • Wiedza i umiejętności właściwego traktowania informacji służbowej
 • Biegła obsługa komputera w tym programów graficznych

Wymagania dodatkowe

 • Praktyka dziennikarska - 1 rok
 • Doświadczenie w obszarze mediów społecznościowych
 • Znajomość języka angielskiego/niemieckiego
 • Umiejętność dokonywania realistycznej samooceny, samokontroli,
 • Uprawnienia do kierowaniem pojazdu kat. B
 • Uprawnienia na drona

Wymagane dokumenty

 • Podanie o pracę
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 • Oświadczenie że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczam, o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZZM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym niższy niż 6%;

2. Informację o warunkach pracy na stanowisku pracy:

 • stanowisko pracy mieści się w budynku dwukondygnacyjnym,
 • oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne;
 • charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku; na zewnątrz pomiędzy instytucjami jak po terenie objętym działalnością ZZM
 • uciążliwość związana z obsługą monitorów ekranowych

3.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać/dostarczyć w terminie do dnia  10.09.2023 r. na adres mailowy: rekrutacja@zzmpoznann.pl  lub na adres siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań w zaklejonych kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik ds. komunikacji społecznej i edukacji przyrodniczej".

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań w terminie do 2023-09-10.

Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016  (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/; 

2)      dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod3_mjo@um.poznan.pl, telefonicznie pod nr tel. 723 211 742 lub 61 878-49-05 lub pisemnie na adres: ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań.

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracowniach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z póź. zm.

4)      Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane.

5)      Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

7)      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3;

Więcej o ofercje: Oferta: kierownik ds. komunikacji społecznej i edukacji przyrodniczej - bip.poznan.pl

sieci społecznościowe