Oferta: ds. edukacji przyrodniczej

Oferta: ds. edukacji przyrodniczej

praca - grafika artykułu
PRACA

Zakres podstawowych czynności

  1. Kreowanie i uczestniczenie w działaniach i akcjach promujących postawy pro środowiskowe  organizowane przez ZZM
  2. Współpraca z samorządami, organizacjami ekologicznymi i innymi organizacjami mającymi związek z edukacją ekologiczną.
  3. Przygotowanie planu edukacyjnego dla:

             a) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych na terenie parków i skwerów zarządzanych przez ZZM, w tym przygotowywanie scenariuszy zajęć;

             b) przygotowanie materiałów związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną, promowaniem wychowania proekologicznego i wiedzy przyrodniczej;

             c) organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych szkoleń oraz warsztatów.

Wymagania obowiązkowe

1)   Wykształcenie średnie z udokumentowanym rocznym stażem pracy;

2)   Wykształcenie wyższe kierunek: edukacja, public relations, komunikacja społeczna;

3)   Półroczne doświadczenie na stanowisku związanym z edukacją przyrodniczą;

4)   Komunikatywność;

5)   Odporność na stres;

6)   Bardzo dobra obsługa komputera, znajomość pakietu MS word, excel;

7)   Wiedza i umiejętności właściwego traktowania informacji służbowej;

8)   Umiejętność pracy w zespole;

9)   Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania dodatkowe

1)      Kursy komputerowe;

2)      Kursy szkolenia z zakresu umiejętności edukacyjnych;

3)      Umiejętność obsługi programów graficznych i multimedialnych;

4)      Znajomość przepisów z zakresu składania zapytań ofertowych.

Wymagane dokumenty

1)   Podanie o pracę;

2)   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie

3)   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

4)   Oświadczenie kandydata o niekaralności;

5)   Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

6)   Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7)   Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Inne informacje:

1. Informację o warunkach pracy na stanowisku pracy:

  1. stanowisko pracy mieści się w budynku dwukondygnacyjnym,
  2. charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku oraz poruszanie się pomiędzy instytucjami zewnętrznymi jak i po terenie objętym działalnością ZZM;
  3. oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne;
  4. uciążliwość związana z obsługą monitorów ekranowych.

2. Informacja:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZZM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym niższy niż 6%;

3. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać/dostarczyć w terminie do dnia 20.11.2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@zzmpoznan.pl  z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. edukacji przyrodniczej".

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań w terminie do 2023-11-20.

Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016  (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/; 

2)      dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod3_mjo@um.poznan.pl, tel. 61 878 49 05;

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracowniach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

4)      Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane.

5)      Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

7)      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3;