Oferta: ds.remontów i nadzoru nad obiektami

Zarząd Zieleni Miejskiej poszukuje osoby na stanowisko ds. remontów i nadzoru nad obiektami (pełen etat) 

Oferta pracy - grafika artykułu
Oferta pracy

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie całości spraw związanych z nadzorem nad realizacją przez wykonawcę bieżących robót, remontów i inwestycji w zakresie branży budowlanej oraz realizacja zadań na terenach będących w administracji ZZM

1) przygotowanie harmonogramów, zakresów prac i kosztorysów inwestorskich dla podległych terenów oraz bieżące nadzorowanie zgodności realizacji z planami rzeczowymi i finansowymi;

2) nadzorowanie realizacji, rozliczanie, kontrola rzetelności oraz zgodności merytorycznej i formalnej oraz odbiór prac w ramach zawartych umów utrzymaniowych;

3) przeprowadzanie regularnych lustracji terenów i przeglądów elementów zagospodarowania terenu oraz jego wyposażenia na podległych obiektach, w tym w szczególności obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak: place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska sportowe, streetworkouty, skateparki, pumptracki, wieże widokowe, itp., a także mała architektura;

4) planowanie robót utrzymaniowych, bieżące sprawdzanie terminowości, jakości prac i stosowanych materiałów oraz zakresu rzeczowego dla nadzorowanych prac na podległych terenach;

5) przeprowadzanie regularnych przeglądów obiektów sportowo-rekreacyjnych,

a) sporządzanie protokołów z przeglądu,

b) przygotowanie harmonogramów, zakresów prac i kosztorysów inwestorskich na wykonanie niezbędnych napraw,

c) prowadzenie bieżącej kontroli realizacji zleconych napraw,

6) aktualizowanie baz danych w zakresie obiektów sportowo-rekreacyjnych i małej architektury;

7) rozliczanie nadzorowanych zadań pod względem finansowym, merytorycznym i formalno-prawnym ze szczególnym uwzględnieniem kompletności dokumentów oraz potwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów księgowych (faktur/rachunków) związanych z realizacją powierzonych zadań;

8) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działania stanowiska;

9) współpraca z innymi działami, jednostkami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych zadań, projektów oraz działań na podległych terenach, w tym z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami,  zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, bezpośrednia współpraca z firmami zewnętrznymi;

10) nadzór nad realizacją zadań z branży budowlanej, podczas prowadzonych przez ZZM działań inwestycyjnych i remontowych, w tym: sprawowanie kontroli zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej;

11)  przygotowywanie materiałów i stosowanie właściwych przepisów przy udzielaniu zamówień, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, zlecanie innych prac związanych z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku, zgodnie z wewnętrznym regulaminem ZZM - w przypadku braku konieczności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Sporządzanie wewnętrznych wniosków, projektów umów i opisów przedmiotu zamówienia;

12) przygotowanie dokumentów, pism, postanowień i decyzji w sprawach związanych merytorycznie z nadzorowanymi obiektami i zadaniami;

13) opiniowanie wniosków w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Zadań wyłonionych w drodze konkursu tzw. Grantów;

14) udzielanie porad, opinii i zaleceń w zakresie Prawa Budowlanego.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe  na podobnym stanowisku, związanym z przygotowaniem i nadzorowaniem inwestycji lub remontów, gdzie wymagane było posiadanie uprawnień budowlanych
 • znajomość przepisów z zakresu Prawa Budowalnego oraz podstawowych procedur administracyjnych w zakresie wykonywanych zadań,
 • doświadczenie w odbiorze robót,
 • umiejętność sporządzania i redagowania oficjalnych pism,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • asertywność,
 • znajomość obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office (przede wszystkim Excel i Word) oraz posługiwania się programami do projektowania ZW-CAD, Auto-CAD,
 • umiejętność sporządzania kosztorysów,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • wiedza i umiejętności właściwego traktowania informacji służbowej,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów związanych z nadzorem i egzekwowaniem wymagań stawianych wykonawcom,
 • gotowość do podjęcia pracy w wymiarze pełnego etatu również w terenie,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • uczciwość, sumienność, rzetelność, dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe

 • Inspektor  nadzoru w branży budowlanej min. 2 lata w instytucjach samorządowych na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe  na podobnym stanowisku, związanym z przygotowaniem i nadzorowaniem inwestycji lub remontów, gdzie wymagane było posiadanie uprawnień budowlanych,
 • umiejętność przygotowywania opisów przedmiotu zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • doświadczenie w pracy w charakterze projektanta,
 • wiedza z zakresu przebiegu procesów budowlanych oraz inwestycyjnych,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o pracę
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 5. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 6. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanieo przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Inne informacje:

 1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku pracy:
 • stanowisko pracy mieści się w budynku dwukondygnacyjnym;
 • oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne;
 • charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku; na zewnątrz pomiędzy instytucjami jak i po terenie objętym działalnością ZZM;
 • uciążliwość związana z obsługą monitorów ekranowych.

        2.Informacja:

        Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZZM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
        w miesiącu poprzedzającym niższy niż 6%;

        3. Termin i miejsce składania dokumentów:

        Wymagane dokumenty należy przesłać wyłącznie drogą email w terminie do dnia 26.05.2024r. na adres mailowy: rekrutacja@zzmpoznan.pl  z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. remontów i nadzoru nad obiektami".

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań w terminie do 2024-05-26.

Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016  (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/.

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod3_mjo@um.poznan.pl, tel. 61 878 49 05.

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracowniach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

4)  Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane.

5)  Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7)  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3.